Všeobecné obchodné podmienky

Základné informácie : Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.chocoboss.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: CHOCO BOSS Slovakia s. r. o., Levandulova 5, Trnava 917 01. IČO 50842242, DIČ 2120524296, IČ DPH: SK2120524296. Tel. 0908831811, e-mail: info@chocoboss.sk. Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 39835/T.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je 1) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, 2) Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 5842/11, 917 01 Trnava, 3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbová 6053/6, 917 02 Trnava.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH.

Doručenie tovaru

Tovar je možné prevziať len osobne na predajných miestach predávajúceho:

  • Hlavná 18, 91701 Trnava,
  • Fresh Market, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava.
  • Mostná 17, 94901 Nitra
Doprava : 
– Doručujeme naše výrobky v rámci západného slovenska v našom kurierskom aute. Ceny za dopravu najdete na nasej stranke pri automatickom vypocte pri zadani adresy dodania. Čas doručenia sa nedá nikdy určiť v zhľadom ktomu že všetky naše výrobky sú vždy výrabané v deň doručenia našim kuriérom a na veľa zákazníkov musí kurier často čakať alebo sa nenachádzajú na mieste doručenia či dvíhajú telefon.
 

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

  • platba v hotovosti,
  • platba kartou.

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar aj v prípade nevizdvihnutia objednávky alebo v prípade ak zo strany kupujúceho nastala prekážka, ktorá mu neumožňuje objednávku si vyzdvihnúť v daný deň a v daný čas.

Dodanie tovaru

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného produktu, alebo ak sa a) produkty objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia produktu, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva produkt pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) produkt dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného produktu.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má produkt pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Reklamáciu na produkty, ktoré sa rýchlo kazia, napríklad produkty vyrobené z čerstvého ovocia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň kúpy.

Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má produkt vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej konzumovať produkt, na ktorom zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do 24 hodín od kúpy produktu. Po uplynutí 24 hodín od kúpy produktu toto právo na reklamáciu zanikne.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne kontumovať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne konzumovať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na predajných miestach (Hlavná 29, 91701 Trnava, Mostná 18, 949 01 Nitra alebo Fresh Market, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava).

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba 24 hodín znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene časti, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného produktu, výmenou produktu, vrátením kúpnej ceny produktu, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt.

Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu 24 hodín pred prevzatím produktu (48 hodín pred dátumom a časom doručenia ak ide o doručenie kuriérom). Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. Ak tak neurobí v danom čase, tak kupujúci má povinnosť zaplatiť produkt vyrobený na mieru (na objednanie) aj bez jeho prevzatia a to do 14 pracovných dní od neprevzatia produktu vyrobeného na mieru, čím je každý produkt zakúpený v e-shope www.chocoboss.sk alebo cez sociálne siete Instagram či Facebook.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného produktu, alebo ak sa a) produkty objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia produktu, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva produkt pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) produkt dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného produktu.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, produktu vyrobeného na mieru alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj produktu, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (napríklad čerstvé ovocie),
  • predaj produktu uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný TU.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy minimálne 24 hodín pred prevzatím produktu (48 hodín pred dátumom doručenia, ak ide o doručenie kuriérom).

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je produkt doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie produktu späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si produkt vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 24 hodín odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie produktu. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol produkt odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie produktu predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie produktu a aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu.

Kupujúci má po vyzdvihnutí/doručení produktu možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však produkt používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti produktu by mal spotrebiteľ s produktom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode”. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.